[صفت]

unbändig

قابل مقایسه

1 مهار نشده کنترل نشده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان