[صفت]

unbrauchbar

قابل مقایسه

1 غیرقابل استفاده بدردنخور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان