[اسم]

die Vergessenheit

قابل شمارش مونث

1 فراموشی نسیان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان