[اسم]

die Vergebung

قابل شمارش مونث

1 بخشش عفو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان