[صفت]

vergeblich

/fɛʁˈɡeːplɪç/
غیرقابل مقایسه

1 بیهوده بی‌فایده، بی‌نتیجه

  • 1.Ich habe vergeblich versucht, ihn anzurufen.
    1. من بیهوده تلاش کردم تا با او تماس بگیرم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان