[اسم]

der Verlierer

/fɛɐ̯ˈliːʀɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Verlierer] [ملکی: Verlierers] [مونث: Verliererin]

1 (فرد) بازنده

  • 1.Verlierer sind allein, und wer allein ist, hat verloren.
    1. بازنده ها تنها هستند، و کسی که تنهاست باخته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان