[فعل]

sich verloben

/fɛɐ̯ˈloːbn̩/
فعل بازتابی
[گذشته: verlobte] [گذشته: verlobte] [گذشته کامل: verlobt] [فعل کمکی: haben ]

1 نامزد کردن

  • 1.Brigitte und Uwe haben sich letzte Woche verlobt.
    1. "بریگیت" و "اوا" هفته گذشته با یکدیگر نامزد کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان