[جمله]

Was bedeutet ... ?

/vas bədɔʏtət/

1 ... یعنی چه؟ ... به چه معناست؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان