[حرف ربط]

wenngleich

1 هرچند اگرچه، با وجود اینکه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان