[ضمیر]

wer

/veːɐ̯/

1 چه کسی کی

مترادف و متضاد welche Person
 • 1.Können Sie mir sagen, wem dieser Hut gehört?
  1. می‌توانید به من بگویید این کلاه مال چه کسی است؟
 • 2.Weißt du, wer das war?
  2. می‌دانی چه کسی بود؟
 • 3.Wer hat an der Uhr gedreht?
  3. چه کسی ساعت را کوک کرد؟
 • 4.Wer hat das gesagt?
  4. چه کسی این را گفت؟
 • 5.Wer will die Prüfung machen?
  5. چه کسی می‌خواهد امتحان بدهد؟

2 کسی که

مترادف و متضاد irgendeiner irgendjemand irgendwer jemand
 • 1.Wer das tut, hat die Folgen zu tragen.
  1. کسی که این را انجام دهد باید عواقبش را تحمل کند.
 • 2.Wer so erkältet ist, sollte zu Hause bleiben.
  2. کسی که سرما خورده‌است بهتر است در خانه بماند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان