[اسم]

das Werbeprospekt

/vˈɛɾbɛprˌɔspɛkt/
قابل شمارش خنثی

1 بروشور تبلیغاتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان