[جمله]

Wo geht es zum Strand?

/voː geːt ɛs tsʊm ʃtʁant/

1 مسیر ساحل کجاست؟ چگونه می‌توانیم به ساحل برسیم؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان