[جمله]

Wo bekommen wir die Schlüssel?

/voː bəkɔmən viːɐ diː ʃlʏsəl/

1 کلیدها را باید از کجا بگیریم؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان