[جمله]

Wo finde ich die Gepäckaufbewahrung?

/voː fɪndə ɪç diː gəpɛk aʊfbəvaːʁʊŋ/

1 محل نگهداری بار کجاست؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان