[جمله]

Wo bekommt man Karten für ...?

/voː bəkɔmt man kaʁtən fyːɐ/

1 کجا می‌توان بلیط‌های ... گرفت؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان