[جمله]

Wo fahren die Busse ab?

/voː faːʁən diː bʊsə ap/

1 اتوبوس ها از کجا حرکت می کنند؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان