[جمله]

Wo bekomme ich ...?

/voː bəkɔmə ɪç/

1 کجا می‌توانم ... بگیرم؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان