[قید]

worum

/voːʁʊm/
غیرقابل مقایسه

1 در چه موردی در مورد چی

  • 1.Kann ich Herrn Meier sprechen? – Worum geht es denn?
    1. می توانم با آقای "مایر" صحبت کنم؟ - در مورد چی است؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان