[قید]

wovon

غیرقابل مقایسه

1 از چه؟ درباره چه؟

2 که از آن که درباره آن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان