[قید]

worunter

غیرقابل مقایسه

1 زیرِ چه؟ در بین چه؟، در میان چه؟

2 که در زیر آن که در میان آن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان