[قید]

wovor

غیرقابل مقایسه

1 جلو چه؟ از چه؟، پیش از چه؟

2 که جلو آن که از آن، که پیش از آن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان