[قید]

wozu

غیرقابل مقایسه

1 برای چه؟

2 که برای آن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان