[اسم]

die Wucherung

قابل شمارش مونث

1 غده زایده، تومور

2 گسترش تکثیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان