[اسم]

die Wucht

قابل شمارش مونث

1 قدرت نیرو، سنگینی

2 تعداد زیاد فراوانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان