[اسم]

der Wuchs

قابل شمارش مذکر

1 رشد نمو

2 شکل اندام

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان