[فعل]

zischeln

فعل گذرا و ناگذر

1 هیس کردن ساکت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان