دیکشنری آلمانی به فارسی

zitrone

/t͡siˈtʁoːnə/

[اسم]