[اسم]

das Zitat

/t͡siˈtaːt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Zitate] [ملکی: Zitat(e)s]

1 نقل قول گفتاورد

مترادف و متضاد Diktum Zitation
  • 1.Das Zitat stammt vom neuesten Buch des Autoren.
    1. این نقل قول از جدیدترین کتاب نویسنده ‌است.
  • 2.Er beginnt seine Rede mit einem Zitat.
    2. او سخنرانی‌اش را با یک نقل قول شروع می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان