[فعل]

zischen

فعل گذرا
[فعل کمکی: haben ]

1 صدای آب روی چیزی داغ (جیز کردن) صدای روغن (جلزولز کردن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان