[اسم]

die Zwangslage

قابل شمارش مونث

1 تنگنا مخمصه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان