[فعل]

آختن

( آ-خ-ت-ن )
1 to brandish to draw
بیرون کشیدن یا درآوردن شمشیر از غلاف

to brandish /ˈbrændɪʃ/ /ˈbrændɪʃ/


to draw /drɔː/ /drɔː/

[اسم]

آختن

( آ-خ-ت-ن )
1 to hoist to lift , to raise
برافراشتن یا بالا بردن

to hoist /hˈɔɪst/ /hˈɔɪst/


to lift /lɪft/ /lɪft/


to raise /reɪz/ /reɪz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان