[اسم]

آسودگی

( آ-س-و-د-گ-ی )
1 comfort convenience , ease
راحتی، آسوده بودن

comfort /ˈkʌm.fərt/ /ˈkʌmfət/


convenience /kənˈviːn.jəns/ /kənˈviːniəns/


ease /iːz/ /iːz/

2 tranquility peace , repose
آسایش، آرامش

tranquility /træŋˈkwɪlɪti/ /træŋˈkwɪləti/


peace /piːs/ /piːs/


repose /rɪˈpoʊz/ /rɪˈpəʊz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان