[صفت]

آشامیدنی

( آ-ش-ا-م-ی-د-ن-ی )
1 drinkable potable
نوشیدنی، قابل شرب

drinkable /ˈdrɪŋkəbl/ /ˈdrɪŋkəbl/


potable /ˈpoʊtəbəl/ /ˈpəʊtəbl/

[اسم]

آشامیدنی

( آ-ش-ا-م-ی-د-ن-ی )
1 drink beverage
هرگونه مایعی که قابل نوشیدن باشد.

drink /drɪŋk/ /drɪŋk/


beverage /ˈbɛvərɪʤ/ /ˈbɛvərɪʤ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان