[اسم]

آلت

( آ-ل-ت )
1 instrument tool , apparatus
هر چیزی که به‌وسیله آن کاری انجام دهند؛ ابزار، افزار یا وسیله.

instrument /ˈɪn.strə.mənt/ /ˈɪnstrəmənt/


tool /tuːl/ /tuːl/


apparatus /ˌæpəˈrætəs/ /ˌæpəˈreɪtəs/

2 organ
اندام، عضو بدن

organ /ˈɔːrɡən/ /ˈɔːɡən/

3 genital genitalia , genitals
آلت یا اندام تناسلی مرد یا زن

genital /dʒˈɛnɪɾəl/ /dʒˈɛnɪtəl/


genitalia /dʒˌɛnɪtˈeɪliə/ /dʒˌɛnɪtˈeɪliə/


genitals /ˈʤɛnətəlz/ /ˈdʒenɪtlz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان