[فعل]

ارضا کردن

( ا-ر-ض-ا- -ک-ر-د-ن )
1 to satisfy to please , to gratify , to fulfill
راضی کردن، خشنود کردن

to satisfy /ˈsæt.ɪs.faɪ/ /ˈsætɪsfaɪ/


to please /pliːz/ /pliːz/


to gratify /ˈɡrætɪfaɪ/ /ˈɡrætɪfaɪ/


to fulfill /fʊlˈfɪl/ /fʊlˈfɪl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان