[فعل]

استدعا کردن

( ا-س-ت-د-ع-ا- -ک-ر-د-ن )
1 to request to implore , to entreat , to beseech , to plead
درخواست کردن، خواهش کردن، التماس کردن

to request /rəˈkwest/ /rɪˈkwest/


to implore /ɪmˈplɔːr/ /ɪmˈplɔː/to beseech /biˈsiʧ/ /bɪˈsiːʧ/


to plead /pliːd/ /pliːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان