[اسم]

اعلان

( ا-ع-ل-ا-ن )
1 announcement declaration , proclamation , notice
اطلاعیه، اعلامیه، آگهی

announcement /əˈnɑʊn.smənt/ /əˈnaʊnsmənt/


declaration /ˌdekləˈreɪʃn/ /ˌdekləˈreɪʃn/notice /ˈnoʊtɪs/ /ˈnəʊtɪs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان