[اسم]

امتیاز

( ا-م-ت-ی-ا-ز )
1 privilege advantage
مزیت، برتری

privilege /ˈprɪvəlɪdʒ/ /ˈprɪvəlɪdʒ/


advantage /ədˈvæn.t̬ɪdʒ/ /ədˈvɑːntɪʤ/

2 concession permit , license
حق استفاده از چیزی، پروانه یا جواز

concession /kənsˈɛʃən/ /kənsˈɛʃən/


permit /pərˈmɪt/ /ˈpɜːmɪt/


license /ˈlaɪ·sənts/ /ˈlaɪsns/

3 point score
نمره؛ واحدی برای تعیین برتری تیم‌های ورزشی یا افراد در مسابقات

point /pɔɪnt/ /pɔɪnt/


score /skɔːr/ /skɔː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان