[اسم]

انتقال

( ا-ن-ت-ق-ا-ل )
1 transfer transmission , transition , relocation
جابه‌جایی، نقل

transfer /trænsˈfɜːr/ /ˈtrænsfə(ː)/


transmission /trænˈsmɪʃən/ /trænzˈmɪʃən/


transition /trænˈzɪʃn/ /trænˈzɪʃn/


relocation /ˌriːloʊˈkeɪʃn/ /ˌriːləʊˈkeɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان