[اسم]

relocation

/ˌriːloʊˈkeɪʃn/
غیرقابل شمارش

1 جابجایی تغییر مکان

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسباب‌کشی انتقال
  • 1.relocation costs
    1. هزینه‌های جابجایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان