[فعل]

to reload

/riˈloʊd/
فعل گذرا
[گذشته: reloaded] [گذشته: reloaded] [گذشته کامل: reloaded]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوباره بارگذاری کردن (کامپیوتر)

  • 1.reload the files and programs.
    1. پوشه‌ها و برنامه‌ها را دوباره بارگذاری کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان