[اسم]

اورنگ

( ا-و-ر-ن-گ )
1 throne
تخت پادشاهی

throne /θroʊn/ /θrəʊn/

2 glory dignity , majesty
شکوه، شأن، جلال

glory /ˈglɔri/ /ˈglɔːri/


dignity /ˈdɪgnəti/ /ˈdɪgnɪti/


majesty /ˈmæʤəsti/ /ˈmæʤɪsti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان