[فعل]

ایجاد کردن

( ا-ی-ج-ا-د- -ک-ر-د-ن )
1 to create to establish , to generate , to make
به‌وجود آوردن، خلق کردن، تولید کردن

to create /kriːˈeɪt/ /kriˈeɪt/


to establish /ɪˈstæblɪʃ/ /ɪsˈtæblɪʃ/


to generate /ˈʤɛnəˌreɪt/ /ˈʤɛnəreɪt/


to make /meɪk/ /meɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان