[فعل]

to generate

/ˈʤɛnəˌreɪt/
فعل گذرا
[گذشته: generated] [گذشته: generated] [گذشته کامل: generated]

1 تولید کردن به وجود آوردن، ایجاد کردن

  • 1. Selling food will increase the club's ability to generate income.
    1 . فروش غذا توانایی باشگاه را در تولید درآمد [درآمدزایی] افزایش خواهد داد.
  • 2. The new development will generate 1,500 new jobs.
    2 . اکتشاف جدید 1500 شغل جدید تولید خواهد کرد.
To generate energy
تولید کردن انرژی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان