[فعل]

to establish

/ɪˈstæblɪʃ/
فعل گذرا
[گذشته: established] [گذشته: established] [گذشته کامل: established]
مشاهده در دیکشنری تصویری
to establish something
چیزی تأسیس کردن
 • The company was established in 1822.
  (این) شرکت در سال 1822 تأسیس شد.

2 برقرار کردن مقرر داشتن، وضع کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: برقرار کردن مقرر کردن
to establish something
چیزی را برقرار کردن
 • The two countries have only recently established diplomatic relations.
  دو کشور تنها در سال‌های اخیر با یکدیگر روابط دیپلماتیک برقرار کرده‌اند.

3 جا انداختن (خود به‌عنوان فردی مهم) شناساندن

to establish somebody/something as something
کسی/چیزی را به‌عنوان چیزی جا انداختن
 • He quickly established himself as a talented actor.
  او به‌سرعت خود را به‌عنوان هنرپیشه‌ای بااستعداد جا انداخت.

4 ثابت کردن

to establish something
چیزی را ثابت کردن
 • Researchers try to establish the facts.
  محققان سعی دارند آن اطلاعات را ثابت کنند.

5 مشخص کردن معلوم کردن، معین کردن

to establish something
چیزی را مشخص کردن
 • Police are still trying to establish the cause of the accident.
  پلیس هنوز دارد تلاش می‌کند دلیل حادثه را مشخص کند.
to establish that…
مشخص کردن اینکه...
 • They have established that his injuries were caused by a fall.
  آنها مشخص کردند که جراحت‌های او به‌خاطر سقوط بود.
to establish where/what...
مشخص کردن اینکه کجا/چه...
 • We need to establish where she was at the time of the shooting.
  ما باید مشخص کنیم او در زمان تیراندازی کجا بود.
it is established that…
معلوم شدن اینکه...
 • It is established that the horse was drugged.
  معلوم شد که به اسب دارو داده شده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان