[فعل]

به وجود آوردن

( ب-ه- -و-ج-و-د- -آ-و-ر-د-ن )
1 to create to build , to construct , to make

to create /kriːˈeɪt/ /kriˈeɪt/


to build /bɪld/ /bɪld/


to construct /kənˈstrʌkt/ /kənˈstrʌkt/


to make /meɪk/ /meɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان