build


/bɪld/
/bɪld/

فعل
1
to build [فعل]
1
ساختن

گذشته: built   گذشته کامل: built  
مترادف:   construct create make
متضاد:   demolish dismantle
  • این خانه‌های قدیمی از سنگ ساخته شده‌اند.
  • آنها برای خود خانه‌ای ساختند.
  • "دیوید" در حیاط پشتی برای ما یک انبار ساخت.

فعل
2
to build [فعل گذرا و ناگذر]
2
گسترش دادن بهبود بخشیدن، شکل دادن

گذشته: built   گذشته کامل: built  
مترادف:   build up
  • او مشغول بهبود بخشیدن در شغلش است.

اسم
1
build [اسم]
1
هیکل بدن

  • مردی با هیکل متوسط