[اسم]

buibui

/ˈbʊibʊi/
قابل شمارش

1 نوعی چادر و پوشیه (مسلمانان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان