[اسم]

bugle

/ˈbjuːɡl/
قابل شمارش

1 بوق شیپور

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان