[اسم]

تجاوز

( ت-ج-ا-و-ز )
1 violation transgression , aggression , invasion

violation /vaɪəˈleɪʃən/ /ˌvaɪəˈleɪʃən/


transgression /trænzˈgrɛʃən/ /trænsˈgrɛʃən/


aggression /əˈgrɛʃən/ /əˈgrɛʃ(ə)n/


invasion /ɪnˈveɪ.ʒən/ /ɪnˈveɪʒn/

2 rape

rape /reɪp/ /reɪp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان